Skip links

KVKK Danışmanlığı Kurul

Kurul Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun dokuz üyeden oluşan bağımsız karar organıdır. Kurul; • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamaktan, • Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamaktan, • Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almaktan, • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemekten, • Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamaktan, • Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmaktan, • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmaktan, • Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmaktan, • KVKK’da öngörülen idari yaptırımlara karar vermekten, • Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmekten, • Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemekten, • Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamaktan • Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konulardan hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamaktan ve yayımlamaktan, • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamaktan, • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekten Sorumludur. Kurul içeresindeki toplantılar aksi kararlaştırılmadıkça gizlidir.İdarenin kanuniliği ilkesi gereği, Kurul’un Kurum adına alacağı kararlara ve yapacağı işlemlere karşı yargı denetimi yolu açıktır. Kurul’un verdiği idari para cezaları hariç diğer işlemlerine karşı İdari Yargılama Usul Kanundaki esaslara göre İdari dava açmak mümkündür. Kurulca kesilen idari para cezalarına ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.