Skip links

VERBİS Sicil Yönetmeliği

VERBİS Sicil Yönetmeliği’nin 13. maddesinde “Veri sorumluları, sicilde kayıtlı bilgilerde 
değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde 
Kurum’a bildirir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre veri sorumlusu sıfatını haiz kişilere
veya kurumlara kayıtlarda değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği 7 gün içerisinde 
Kurum’a bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak buradaki 7 günlük sürenin hangi andan
itibaren başlayacağı belirsizdir. VERBİS Sicil Yönetmeliği’nde düzenlenen 7 günlük sürenin, değişiklik olduğunun 
öğrenilmesinden itibaren mi yoksa değişikliğin oluştuğu andan itibaren mi işlemeye 
başlayacağı söz konusu düzenlemede belirtilmemiştir. Uygulamada gördüğüm örneklere göre 
kişisel verilerdeki olası değişikliklerin her zaman hemen ve kolayca tespit edilmesi mümkün 
değildir. Değişikliğin tespit edilmesi halinde ise 7 günlük sürenin değişikliğin meydana geldiği 
anda başlatılması halinde ise Kurul’a bildirim için 7 günlük sürenin kısa olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından organizasyonel bir yapı içerisinde düzenli aralıklarla güncelliğinin, doğruluğunun kontrol edilmesi ve 7 günlük sürenin de bu kontroller sonucunda kişisel verideki değişikliğin tespit edilmesinden itibaren başlaması 
gerektiğini düşünmekteyim. Bu husustaki değerlendirme, GDPR’da verilerin doğruluk ve güncelliğinin tespiti açısından 
yapılan değerlendirmeyle kıyas yapılarak geliştirebilir. GDPR, “Kişisel Verilerin Doğru ve 
Gerektiğinde Güncel Tutulma İlkesine” yer verdiği 5/1-d maddesinde, güncel olmayan verileri 
işlediğini anlayan veri sorumlusunun ne yapması gerektiği hususunu da açıklamıştır. Buna göre, 
veri sorumlusu aslında güncel olmayan hatalı verileri işlediğini herhangi şekilde anlarsa bu gibi 
verilerin, işleneceği amaçlarla ilgili olarak bir gecikmeye mahal vermeksizin silinmesini veya 
düzeltilmesini sağlamak için gerekli her türlü makul adımı atmalıdır.
GDPR’da bu kapsamda yapılan yorumu VERBİS Sicil Yönetmeliği ile getirilen 7 günlük 
sürenin başlangıç aşaması açısından da kıyas yoluyla değerlendirebiliriz. Buna göre veri 
sorumlusunun 7 günlük süre zarfında değişikliği Kurul’a bildirmesi; bir gecikmeye mahal 
vermeksizin silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için gerekli bir adım olarak 
değerlendirilip, 7 günlük sürenin başlangıcı olarak da veri sorumlusunun üzerinde değişiklik 
meydana gelen verileri işlediğini herhangi şekilde öğrenme anını esas alabiliriz. 
Bununla birlikte veri sorumlusunun olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması ve ilgili kişinin hak 
ihlali iddialarına maruz kalmaması için veri sorumlusunun organizasyonel bir yapıda verileri 
kontrol etmesi gerektiğini tekrar belirtmeliyim. Bu kapsamda yeni veri işleme süreçlerinin 
ortaya çıkması halinde nasıl hareket edileceğine, kimin hangi sürede nasıl bildirimde 
bulunacağına dair politikalar ve prosedürler oluşturulmalı, bu konuda görevlendirmeler 
yapılmalı ve bir ihlal durumunun olmaması için bu yapılanlar doğrultusunda ilgili kişilerin 
işlemde bulunması sağlanmalıdır