Skip links

KVKK Aydınlatma Metni

  Kişisel verilerin zorunlu ya da rızaya bağlı olması fark etmeksizin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması ve amaç dışı kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu yayımlanmıştır. 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete ‘de “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”, KVKK’nın 10.maddesinde yayımlanmıştır.

    Aydınlatma metni, kişisel verilerin depolanması, paylaşılması, kullanılması ve kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma altında tutmak için yürürlüğe geçirilmiştir. Kişisel veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce veri sahiplerine verilerinin ne amaçla işleneceğini ne amaçla aktarılacağını, kişisel veri işlemenin yöntemini ve hukuki sebebini içeren bilgilendirme metnidir. Kişilerin açık rızası alınarak aydınlatılması zorunlu hale getirilmiştir.

   Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’nun 10.maddesinde yayımlanan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ne göre aşağıdaki konularda bilgilendirmekle yükümlüdür:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • İlgili kişinin Kanunun 11.maddesinde sayılan diğer hakları

 

    İlgili kişinin, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili hakları madde 11’de şu şekilde ele alınmıştır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kul- lanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzel- tilmesini isteme,
 6. 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilme- si suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

 

    Aydınlatmanın kişisel verileri elde etme sırasında yapılması gerekir. Eğer veriler başka bir kaynaktan elde edildiyse, aydınlatma kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren kısa bir süre içerisinde yapılmalıdır. Eğer kişisel veriler ilgili kişi ile iletişime geçme amaçlı başka bir kaynaktan alındıysa aydınlatma ilgili kişi ile ilk iletişim kurulduğu anda yapılmalıdır. Aydınlatma yapılırken:

 • Kişisel veri işleme amacı belirli, açık ve meşru olmalı,
 • İlgili kişiye yapılacak bildirim anlaşılır ve sade olmalı,
 • Kullanılan dil, bilginin hitap ettiği ilgili kişi kategorisi göz önüne alınarak belirlenmeli,
 • Metinlerde muğlak ifadelerden ve teknik terimlerden kaçınılmalı,
 • Metinlerde eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

 

    Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilerin yazılı veya sözlü şekilde bilgilendirilmeleri mümkün olabileceği gibi elektronik ortamda gönderilecek bir e-posta, ses kaydı veya çağrı merkezi aracılığıyla da bilgilendirilmeleri mümkündür.